Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje pôdorysy v mierke 1:100, vizualizácie exteriéru rodinného domu a návrh osadenia na pozemok.

Projekt na územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie v mierke 1:100, statický posudok, projekt protipožiarnej bezpečnosti, projekt nn prípojky, projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Projekt sa odovzdá v 5 vyhotoveniach.

Projekt na stavebné povolenie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, projekt protipožiarnej bezpečnosti, projekt elektroinštalácie, projekt zdravotechniky, projekt vykurovania, projekt plynoinštalácie, energetickú hospodárnosť budovy. Projekt sa odovzdá v 5 vyhotoveniach.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby a stavebné detaily, výkaz výmer a rozpočet.

Obsah projektovej dokumentácie

 • Sprievodná správa
 • Technická správa
 • Architektúra (stavebná časť)
 • Statika (výkresy tvarov, výkresy výstuží, ...)
 • Zdravotechnika*
 • Elektroinštalácia*
 • Plynoinštalácia*
 • Vykurovanie
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
 • Energetická hospodárnosť budovy
 • Výkaz výmer (podľa potreby)

* Súčasťou projektu je aj návrh prípojok
NV-Project, s.r.o.
Račianska 71
832 01 Bratislava

+421 944 164 288
IČO: 46 780 556
DIČ: 202 359 6564
IČ DPH: SK202 359 6564

©2024, NV-Project, s.r.o.